Právo na odstúpenie od zmluvy

Prijatý tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní zaslaním späť. Okrem toho Vám v tomto čase poskytujeme predĺžené právo na vrátenie o 16 dní. Na vrátenie tovaru máte dokopy 30 dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Nasledujúce storno podmienky sa vzťahujú na zmluvy na tovar, ktorý je možné poslať ako balík prepravnou spoločnosťou.

Právo na odstúpenie od zmluvy pre tovar, ktorý je možné poslať ako balík

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní. Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte to oznámiť

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: slovensko@ecco-verde.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

Môžete na to použiť náš vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak odošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky stiahnutia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme Vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na štandardné doručenie. Na toto splatenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii. Za túto splátku Vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak je strata hodnoty tovaru spôsobená tým, že tovar bol používaný spôsobom, ktorý nie je potrebný na kontrolu kvality, zodpovedáte za túto stratu hodnoty.

Tovar nám, prosím, vráťte najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy (vrátenie):

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

Nemožno odvolať zmluvy na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a na výrobu ktorého je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľa alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobnej potrebe spotrebiteľa.

Podrobné informácie k téme vrátenia tovaru nájdete tu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, ktoré sa týkajú

 • Služby, ak podnikateľ - na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa podľa § 10 FAGG*, ako aj potvrdenia o vedomí spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy v prípade úplného plnenia zmluvy - začal vykonať službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 FAGG* a následne bola služba plne poskytnutá,
 • Tovar alebo služba, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť v lehote na odstúpenie od zmluvy,
 • Tovar, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo je jednoznačne prispôsobený jeho osobným potrebám,
 • Tovar, ktorý sa môže rýchlo kaziť alebo ktorého dátum spotreby by sa rýchlo prekročil,
 • Tovar, ktorý je dodávaný zapečatený a nie je možné ho vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bola pečať po doručení odstránená,
 • Tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • Alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí zmluvy, ktoré však nemožno dodať skôr ako po 30 dňoch od uzavretia zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výchyliek trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv,
 • Zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér, ktoré sú dodávané v zapečatenom obale, ak bola pečať po doručení odstránená,
 • Knihy, noviny, časopisy alebo časopisy s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodanie takýchto publikácií,
 • Tovar, ktorý bol úmyselne alebo neúmyselne poškodený nesprávnym používaním. V prípade poškodenia pri preprave nás prosím ihneď kontaktujte.
 • Na technické zariadenia sa vzťahuje záruka výrobcu. Vrátenie tovaru sa niekedy rieši priamo u výrobcu.
 • Produkty, ktoré sú vrátené z dôvodu alergickej reakcie alebo intolerancie, akceptujeme iba v prípade, že alergén nie je uvedený v popise produktu.
 • Dodanie digitálneho obsahu neuloženého na fyzickom nosiči dát, ak podnikateľ - s výslovným súhlasom spotrebiteľa, spojený s vedomím straty práva na odstúpenie od zmluvy, ak zmluva začne predčasne začínať, a po poskytnutí kópia alebo potvrdenie v súlade s §5 ods. 2 alebo §7 ods. 3 FAGG* - začala dodávať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 FAGG*.
 • Spotrebiteľ ďalej nemá právo odstúpiť od zmlúv o neodkladných opravách alebo údržbárskych prácach, pri ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal podnikateľa, aby ho navštívil za účelom vykonania týchto prác. Ak podnikateľ počas takejto návštevy poskytuje doplnkové služby, o ktoré spotrebiteľ výslovne nepožiadal, alebo ak doručí tovar, ktorý nie je nevyhnutne potrebný ako náhradné diely na údržbu alebo opravu, má spotrebiteľ právo od týchto doplnkových služieb alebo tovaru odstúpiť.
 • Rastliny. Ak ste ich dostali s poškodením, ihneď po obdržaní ich odfoťte a pošlite nám. V tomto prípade môže byť suma vrátená.

* FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) – rakúsky zákon o obchodoch na diaľku

Kliknutím sem stiahnete vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Ďalšie informácie o spôsoboch vrátenia nájdete v našich Všeobecných zmluvných podmienkach (VOP) a zásadách zrušenia.

Koniec odvolania.