botania Sprej do miestnosti

Pre špeciálne voňavú atmosféru

 • vysokokvalitné éterické oleje
 • na prevoňanie miestností
 • vyborna zmes
 • € 23,49 (€ 23,49 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 3 ks na sklade

Objednajte: štvrtok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa utorok, 14. decembra.

Pre včasné doručenie vianočných objednávok objednávajte produkty najneskôr do: ut, 14. dec o 23:59 hod. Pre viac informácií kliknite tu

Na môj zoznam prianí

Kód: BOT-2019020, Obsah: 100 ml

EAN: n/a

 • vysokokvalitné éterické oleje
 • na prevoňanie miestností
 • vyborna zmes

Popis

Tieto spreje do miestnosti zahalia každú izbu - či už obývačku, kúpeľňu alebo kanceláriu - neporovnateľnou vôňou a inšpirujú zmysly. Vynikajúce zmesi čistých prírodných éterických olejov zaisťujú príjemne voňavú klímu v miestnosti.

Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: botania
Vlastnosti: so zníženým obsahom plastov

Prísady

 • Isopropanolum
 • Aeth. auranthii
 • Aeth. auranthii floris
 • Aeth. juniperi
 • Aeth. coriandri

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
 • P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Otázky a odpovede k téme botania Sprej do miestnosti

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre botania Sprej do miestnosti