Všeobecné zmluvné a storno podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky a storno podmienky pre spotrebiteľov

Stav 24.09.2023

Ak objednávate v www.ecco-verde.sk ako spotrebiteľ v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, základom zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane storno podmienok (ďalej len "VOP") v ich aktuálnom znení v čase objednania. Ak zadávate objednávky v www.ecco-verde.sk v rámci prevádzky spoločnosti, platia platné Všeobecné obchodné podmienky pre firemných zákazníkov v časti nižšie.

Prehľad

 1. Zmluvný partner
 2. Platnosť a prijatie týchto VOP
 3. Správnosť a dôvernosť Vašich údajov
 4. Ceny tovarua náklady na dopravu
 5. Predplatné
 6. Platobné a dodacie podmienky
 7. Ocenenie a uzatvorenie zmluvy
 8. Uloženie textu zmluvy
 9. Vrátenie tovaru
 10. Záruka
 11. Ustanovenia o zodpovednosti
 12. Zásady ochrany osobných údajov
 13. Platné právo
 14. Zmierovací výbor a riešenie sporov online

Tieto VOP môžeme z času na čas aktualizovať, aby sme zohľadnili napríklad zmeny v našich postupoch alebo iné prevádzkové, právne alebo regulačné dôvody.

1) Zmluvná strana

www.ecco-verde.sk je internetový obchod skupiny niceshops. Skupina niceshops sa špecializuje na dizajn webových obchodov a logistické spracovanie v oblasti elektronického obchodu v rôznych produktových segmentoch. Vaším zmluvným partnerom pre objednávky v www.ecco-verde.sk je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Rakúsko

E-mail: slovensko@ecco-verde.com
Telefónne číslo: (+43) 720 303050

(ďalej len "my" alebo "nás").

Jazyk dostupný pre objednávky, uzatváranie zmlúv, zákaznícky servis a ďalšie informácie v {shop_doméne} je slovenčina.

2) Platnosť a prijatie týchto VOP

Zadaním akejkoľvek objednávky v www.ecco-verde.sk beriete na vedomie a súhlasíte s týmito VOP a prijímate ich výhradné uplatňovanie.

Všetky obchodné vzťahy medzi Vami a nami sa riadia výlučne týmito VOP v znení platnom v čase Vašej objednávky. Odchýlky od týchto VOP alebo akékoľvek protichodné obchodné alebo nákupné podmienky z Vašej strany sa nestávajú - a to ani implicitne - súčasťou zmluvy.

Tieto VOP môžeme jednostranne meniť a dopĺňať len v rozsahu, v akom je to potrebné na odstránenie dodatočne vzniknutých problémov s rovnocennosťou alebo na prispôsobenie sa zmeneným právnym alebo technickým rámcovým podmienkam. Takáto následná zmena a doplnenie nemôže pre Vás znamenať žiadne znevýhodnenie.

3) Presnosť a dôvernosť Vašich údajov vo Vašom zákazníckom účte, ako aj pri objednávkach ako hosť

Ste zodpovední za to, že všetky Vami poskytnuté informácie sú vždy úplné a správne.

Na www.ecco-verde.sk sa môžete zaregistrovať pomocou osobného zákazníckeho účtu alebo zadávať objednávky ako hosť bez registrácie.

Vo Vašom zákazníckom účte môžete aktualizovať akékoľvek zmeny svojich údajov. Ste zodpovední za dôverné zaobchádzanie so svojimi prístupovými údajmi a za ich ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Pokiaľ máte podozrenie na zneužitie Vašich prístupových alebo iných údajov neoprávnenými osobami, musíte nás o tom bezodkladne informovať, aby sme mohli zabrániť prípadným podvodom.

Vyhradzujeme si právo zrušiť účty zákazníkov. Platí to najmä v prípade, že porušíte platné právne predpisy, zmluvné dohody alebo naše zásady.

4) Ceny tovaru a náklady na dopravu

Všetky ceny tovaru uvedené v www.ecco-verde.sk sú celkové ceny a zahŕňajú všetky dane, ale nezahŕňajú náklady na dopravu, prípadné náklady na colné konanie a dovozné dane pri dodávkach mimo EÚ (ak nie je uvedené inak) a prípadné náklady na montáž alebo inštaláciu. V každom prípade platia sumy uvedené v čase objednávky.

Od určitej hodnoty objednávky môžu byť náklady na dopravu zrušené. Viac informácií o nákladoch na dopravu sa môžete dozvedieť tu. Pri platbe na dobierku si poskytovateľ doručovacích služieb účtuje dodatočný poplatok za službu (poplatok za dobierku). Tento poplatok Vám bude účtovať priamo poskytovateľ doručovacích služieb.

Pred dokončením objednávky v www.ecco-verde.sk Vás budeme v súhrne objednávky opäť informovať o všetkých cenách a nákladoch na dopravu, ktoré vznikli v súvislosti s Vašou objednávkou.

Pri dodávkach mimo EÚ sa môžu uplatniť dodatočné clá a dane, ktoré Vám budú účtované priamo príslušným vnútroštátnym colným orgánom po doručení zásielky. Tieto náklady znášate Vy. V prípade dodávok do nasledujúcich krajín sú všetky dovozné clá a dane v súčasnosti už zahrnuté v našich konečných cenách na stránke www.ecco-verde.sk, čo znamená, že pri doručení Vám už nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky: Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko.

V niektorých prípadoch môžeme v www.ecco-verde.sk použiť technické marketingové opatrenia, aby sme Vám ponúkli personalizované ceny alebo zľavy na základe automatizovaného rozhodovania. V takom prípade budete o akejkoľvek personalizácii v ponuke informovaní.

5) Predplatné

Na určitý tovar ponúkame predplatné. Objednaním predplatného nám dávate pokyn, aby sme Vám predplatený tovar doručovali v určitých intervaloch (dodávky predplatného). Príslušné náklady na tovar a dopravu budú účtované pri každej dodávke predplatného podľa Vami zvoleného spôsobu platby.

Všetky naše predplatné sú platné na dobu neurčitú, bez minimálnej lehoty a môžu byť kedykoľvek zrušené ktoroukoľvek stranou bez udania dôvodu. Zrušenie je možné vykonať prostredníctvom funkcie "Zrušiť zmluvy o predplatnom tu" v dolnej časti webovej stránky alebo e-mailom na adresu slovensko@ecco-verde.com. Dodávky predplatného, ktoré sme už začali realizovať pred prijatím Vášho zrušenia a zaslali Vám príslušné potvrdenie o odoslaní, budú aj naďalej účtované.

Úprava cien: náklady na tovar a dopravu sa môžu pri budúcich dodávkach znížiť alebo zvýšiť za nasledujúcich podmienok. Vyhradzujeme si právo upraviť ceny, ak nás ovplyvní zvýšenie alebo zníženie nákladov, ktoré je spôsobené vonkajšími okolnosťami mimo našej kontroly. Medzi takéto okolnosti patria najmä zmeny v právnych predpisoch, zmeny v nákladoch výrobcov, dodávateľov, poskytovateľov prepravných služieb, externých poskytovateľov služieb alebo subdodávateľov, zmeny v nákladoch na výrobu a licencie, zmeny v nákladoch na nami požadovaný hardvér alebo softvér, zvýšenie miezd a všeobecné a významné zmeny v nákladoch v dôsledku hospodárskej inflácie alebo deflácie. Zmeny ceny tovaru sa uskutočnia len v rozsahu, v akom sa zvýšia alebo znížia naše vlastné náklady na konkrétny tovar.

O všetkých pripravovaných zmenách cien Vášho predplateného tovaru Vás budeme informovať e-mailom v dostatočnom predstihu pred ďalším doručením predplatného. Do konca tejto lehoty môžete vzniesť námietku proti pripravovanej zmene ceny zrušením predplatného. V opačnom prípade sa oznámené zmeny cien považujú za Vami akceptované.

6) Platobné a dodacie podmienky

Pri objednávkach v www.ecco-verde.sk akceptujeme platobné metódy uvedené v internetovom obchode. Platba sa v každom prípade uskutočňuje na nami určený účet. Splatnosť našich pohľadávok začína plynúť prevzatím tovaru. Ak pohľadávky nebudú uhradené do štrnástich kalendárnych dní, sme oprávnení požadovať zákonný úrok z omeškania.

Všetok nami dodaný tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia odmeny.

www.ecco-verde.sk v súčasnosti dodáva tovar do nasledujúcich krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko.

Doručenie sa uskutoční na Vami uvedenú dodaciu adresu alebo do určeného miesta vyzdvihnutia/balíkovne. Sme oprávnení realizovať objednávku v čiastkových dodávkach. V takom prípade znášame všetky dodatočné náklady na dopravu, ktoré nám v dôsledku toho vzniknú.

Odhadovaný čas doručenia je približný. O prípadných obmedzeniach doručenia budete informovaní pred začatím procesu vybavovania objednávky na www.ecco-verde.sk. Ak nebudeme môcť dodržať dodacie lehoty z dôvodu vyššej moci (napr. štrajky, prírodné katastrofy) alebo iných okolností, za ktoré nenesieme zodpovednosť, budeme Vás o tom čo najskôr informovať. Dodacia lehota sa predĺži o dobu trvania týchto udalostí. Ak sa dodávka stane nemožnou v dôsledku okolností, za ktoré nie sme zodpovední, obe strany sú oprávnené od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať.

Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás (až vtedy), keď Vy alebo Vami poverená tretia osoba, ktorá má tovar prevziať (ktorá nie je dopravcom), prevezme alebo prevzala tovar.

Ak Vám bude doručený tovar so zjavným poškodením pri preprave, žiadame Vás, aby ste ho bezodkladne reklamovali u poskytovateľa doručovacích služieb a kontaktovali nás. Slúži to na podporu našich nárokov voči poskytovateľovi doručovacej služby alebo na ich uplatnenie v poisťovni. Ak reklamáciu nepodáte alebo nás nekontaktujete, nebude to mať vplyv na Vaše zákonné záručné nároky ako spotrebiteľa.

Na základe nášho záujmu môžeme k Vašej objednávke priložiť "výrobky zadarmo". Na bezplatné výrobky nevzniká žiadny nárok. V prípade odstúpenia od zmluvy je potrebné vrátiť aj tieto produkty.

7) Ponuka a uzatvorenie zmluvy

Všetky ponuky v www.ecco-verde.sk sa môžu zmeniť.

Pred konečným odoslaním objednávky v www.ecco-verde.sk môžete skontrolovať svoje údaje v súhrne objednávky, či neobsahujú chyby, a v prípade potreby ich opraviť. Kliknutím na tlačidlo "Odoslať a zaplatiť" uzatvárate svoju objednávku s výhradou platby, a tým podávate záväzný návrh na uzavretie zmluvy s nami. Svojou ponukou ste - s výhradou práva na odstúpenie od zmluvy - viazaní tri pracovné dni. Nie sme povinní túto ponuku prijať.

Prijatie Vašej ponuky potvrdíme na Vami zadanú e-mailovú adresu (potvrdenie o prijatí alebo potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie nepredstavuje prijatie Vašej ponuky z našej strany. Skontrolujte prosím správnosť údajov v objednávke.

Takisto sa za prijatie Vašej ponuky nepovažuje, ak ste si vybrali možnosť platby, ktorou vykonáte zálohovú platbu alebo ktorá spôsobí, že Vám bude okamžite stiahnutá z účtu alebo účtovaná. Je to preto, že Vám chceme poskytnúť takéto možnosti platby ako službu, ale môže sa stať, že Vašu ponuku nebudeme môcť prijať, napríklad z dôvodu prekážok pri doručení alebo nedostatočnej dostupnosti tovaru. Ak Vašu ponuku neprijmeme, okamžite Vám vrátime všetky sumy, ktoré ste zaplatili vopred.

Vašu ponuku môžeme prijať potvrdením nákupu e-mailom (potvrdením objednávky alebo odoslania) alebo odoslaním objednaného tovaru. Prijatím Vašej ponuky je kúpna zmluva uzatvorená.

8) Uloženie textu zmluvy

Znenie zmluvy, t. j. všeobecné obchodné podmienky platné v čase uzavretia našej zmluvy vrátane pravidiel stornovania, ako aj Vaše údaje o procese objednávania, budú u nás uložené. Text zmluvy platný pre Vašu objednávku dostanete na Vami zadanú e-mailovú adresu.

9) Pokyny na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa

Ako spotrebiteľ máte zákonné právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní a bez udania dôvodu. Zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom, keď ste Vy (alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom) prevzali tovar. Ak ste si objednali tovar ako súčasť jednej objednávky a tento tovar sa dodáva samostatne, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom, keď ste Vy (alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom) prevzali posledný tovar. V prípade Vašej objednávky v www.ecco-verde.sk Vám k tejto lehote poskytujeme - nad rámec Vášho zákonného práva - predĺžené právo na odstúpenie od zmluvy o ďalších 16 dní. Na odstúpenie od zmluvy máte teda celkovo 30 dní.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad listom poslaným poštou, telefonátom alebo e-mailom).

Na tento účel môžete použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím 30-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy týkajúce sa:

 • služieb, ak sme službu poskytli v plnom rozsahu. Avšak len vtedy, ak sme začali plniť zmluvu na základe vašej výslovnej žiadosti (§ 10 FAGG*) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 FAGG* a Vy ste nám buď:
  • pred začatím plnenia služby potvrdili, že ste si vedomí toho, že úplným splnením zmluvy strácate právo na odstúpenie od zmluvy alebo
  • ste nás výslovne požiadali o návštevu za účelom vykonania opravy.
 • tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, na ktoré nemáme vplyv a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • tovaru, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám (napríklad osobné blahoželania alebo pohľadnice)
 • tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum spotreby by sa rýchlo prekročil (napríklad rýchlo sa kaziace potraviny)
 • tovaru, ktorý sa dodáva zapečatený a nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny za predpokladu, že jeho pečať bola po dodaní odstránená (napríklad hygienické výrobky alebo výrobky na starostlivosť)
 • tovaru, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom vzhľadom na jeho povahu
 • alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení zmluvy, ale ktoré nie je možné dodať skôr ako 30 dní po uzatvorení zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré nemáme vplyv
 • zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového softvéru dodávaných v zapečatenom obale za predpokladu, že pečať bola po dodaní odstránená
 • novín alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodávku takýchto publikácií
 • nebytových ubytovacích služieb, prepravy tovaru, prenájmu motorových vozidiel a dodávok jedál a nápojov a služieb poskytovaných v súvislosti s rekreačnými aktivitami za predpokladu, že v každom prípade je zmluvne dohodnutý konkrétny čas alebo obdobie plnenia zmluvy z našej strany
 • poskytnutia digitálneho obsahu, ktorý nemá byť dodaný na fyzickom nosiči dát (napr. stiahnuté súbory, elektronické knihy, ...), ak sme začali plniť zmluvu (t. j. digitálny obsah bol sprístupnený) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 FAGG*. Právo na odstúpenie od zmluvy sa však uplatňuje len v tých prípadoch, v ktorých ste povinní vykonať platbu v súlade so zmluvou, v ktorej ste navyše
  • výslovne súhlasili so začatím plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • vzali na vedomie, že v dôsledku predčasného začatia plnenia zmluvy strácate právo odstúpiť od zmluvy a
  • že sme Vám poskytli kópiu alebo potvrdenie v súlade s § 5 ods. 2 alebo § 7 ods. 3 FAGG*.

*FAGG = Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (rakúsky zákon o zmluvách uzatváraných na diaľku a mimo prevádzkových priestorov).

Naďalej nemáte právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv o naliehavých opravách alebo údržbe, ak ste nás výslovne požiadali o návštevu za účelom vykonania týchto prác. Právo na odstúpenie od zmluvy však nie je vylúčené v prípade iných služieb, ktoré ste si výslovne nevyžiadali alebo dodaného tovaru, ktorý nie je nevyhnutne potrebný ako náhradné diely počas údržby alebo opravy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak účinne odstúpite od tejto zmluvy, všetky platby uskutočnené na jej základe Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy našej spoločnosti. To zahŕňa všetky zaplatené náklady na dopravu smerom von, ale len do výšky najlacnejších štandardných nákladov na dopravu uvedených pri Vašej objednávke.
Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe. Za žiadnych okolností Vám nebude účtovaný poplatok za toto vrátenie. Vrátenie peňazí môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám nepredložíte dôkaz o tom, že tovar bol vrátený.

Platíte len za prípadnú stratu hodnoty tovaru, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom spôsobom, ktorý nie je nevyhnutný na otestovanie stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na vrátenie tovaru: tovar musíte vrátiť na nami uvedenú adresu na vrátenie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru: náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znášame my, ak použijete nami na tento účel poskytnutý štítok na vrátenie tovaru, tovar nemusí byť vrátený prostredníctvom prepravcu a tovar je odoslaný z jednej z nasledujúcich krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko.
Toto obmedzenie krajín sa vykonáva z obchodných, právnych a logistických dôvodov bez diskriminačného zámeru.

Podrobné informácie o vrátení tovaru nájdete tu: https://www.ecco-verde.sk/info/pomoc-k-navrate-tovaru

Koniec odvolania

10) Záruka a zodpovednosť za vady

Zodpovednosť za vady: ak nie je uvedené inak, platia všeobecné zákonné ustanovenia o záruke. Záruka za chyby spôsobené Vami je vylúčená. To platí najmä v prípade nesprávneho zaobchádzania, nesprávnej obsluhy alebo neoprávnených pokusov o opravu. Záručná vada neexistuje, ak sa tovar stane nepoužiteľným v rámci jeho obvykle očakávanej alebo prirodzenej životnosti alebo životnosti v dôsledku jeho určeného použitia.

Nedávame žiadnu záruku, že fotografie uverejnené v internetovom obchode sú totožné so skutočne dodaným tovarom.

Záruka: pokiaľ výrobcovia nami ponúkaného tovaru poskytujú dobrovoľné záruky, prípadné nároky z nich vyplývajúce musíte uplatniť priamo u výrobcu. Na základe záruk výrobcov nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Ako spotrebiteľ máte právo na to, aby Vám bola táto záruka poskytnutá písomne (napr. ako príloha v dodávke alebo v rámci návodu na použitie) alebo na inom trvalo dostupnom nosiči dát (napr. e-mail).

Vaše zákonné záručné práva voči nám však nie sú obmedzené žiadnymi zárukami výrobcu.

11) Ustanovenia o zodpovednosti za škodu

Naša spoločnosť, ako aj naši zástupcovia, nie sú zodpovední za škody spôsobené z ľahkej nedbanlivosti, ak máme vecné dôvody a škoda nevznikla v dôsledku porušenia základných zmluvných povinností.

Toto sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu na zdraví a na nároky podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku. Tu sa uplatňujú zákonné ustanovenia.

Nároky na náhradu škody v prípade, že sa dodávka stane nemožnou v dôsledku okolností, za ktoré nezodpovedáme, a my úplne alebo čiastočne odstúpime od zmluvy, sú vylúčené, pokiaľ môžeme preukázať, že sme sa nedopustili zavinenia.

12) Ochrana údajov

Ustanovenia o ochrane údajov nájdete na linku tu Zásadách o ochrane osobných údajov.

13) Uplatniteľné právo

Pre každú zmluvu uzatvorenú prostredníctvom www.ecco-verde.sk platí rakúske právo, s výnimkou kúpneho práva OSN a referenčných noriem medzinárodného súkromného práva, ako boli dohodnuté a použité ako základ. Táto voľba práva však nesmie viesť k tomu, že budete zbavení ochrany, ktorú Vám poskytujú povinné predpisy v krajine Vášho bydliska (podľa čl. 6 ods. 2 Rím I-VO).

14) Zmierovací výbor a riešenie sporov online

Spotrebiteľov podrobujeme alternatívnemu riešeniu sporov na tomto subjekte alternatívneho riešenia sporov: https://www.ombudsstelle.at

Spotrebitelia majú tiež možnosť kontaktovať platformu EÚ na riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/odr

Svoju sťažnosť môžete odoslať aj priamo nám na: slovensko@ecco-verde.com


Všeobecné obchodné podmienky pre firemných zákazníkov (B2B)

Stav 24.09.2023

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov z radov podnikateľov (B2B), ďalej len "VOP-B2B", sú výslovne určené výlučne zákazníkom, ktorí zadávajú objednávky v www.ecco-verde.sk v súvislosti s prevádzkovaním živnosti a uzatvárajú ďalšie kúpne zmluvy s niceshops GmbH ako podnikatelia (to platí aj v prípade, ak pri uzatváraní zmluvy neoznámite svoj status podnikateľa). Tieto VOP-B2B tvoria základ zmluvy v ich aktuálnom znení v čase objednávky. Pre spotrebiteľov platia Všeobecné obchodné podmienky v hornej časti.

Prehľad

 1. Zmluvní partneri
 2. Platnosť a prijatie týchto VOP
 3. Správnosť a dôvernosť Vašich údajov
 4. Ceny tovaru a náklady na dopravu
 5. Predplatné
 6. Platobné a dodacie podmienky
 7. Ponuka a uzatvorenie zmluvy
 8. Uloženie textu zmluvy
 9. Vrátenie tovaru
 10. Záruka
 11. Ustanovenia o zodpovednosti
 12. Zásady ochrany osobných údajov
 13. Salvátorská klauzula, rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto VOP pre firemných zákazníkov (B2B) môžeme z času na čas aktualizovať, aby sme zohľadnili napríklad zmeny v našich postupoch alebo iné prevádzkové, právne alebo regulačné dôvody.

1) Zmluvná strana

www.ecco-verde.sk je internetový obchod skupiny niceshops. Skupina niceshops sa špecializuje na dizajn webových obchodov a logistické spracovanie v oblasti elektronického obchodu v rôznych produktových segmentoch. Vaším zmluvným partnerom je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Rakúsko

IČ DPH: ATU63964918
Obchodný register: FN302888z, Landesgericht fuer ZRS Graz

Email: slovensko@ecco-verde.com
Telefónne číslo: (+43) 720 303050

(ďalej len "my" alebo "nás").

Jazyk dostupný pre objednávky, uzatváranie zmlúv, zákaznícky servis a ďalšie informácie v {shop_doméne} je slovenčina.

2) Platnosť a prijatie týchto VOP-B2B

Pri uzatváraní akejkoľvek kúpnej zmluvy s niceshops GmbH beriete na vedomie a súhlasíte s týmito VOP-B2B a akceptujete ich výlučnú platnosť.

Všetky obchodné vzťahy medzi Vami a nami sa riadia výlučne týmito VOP-B2B v znení platnom v čase Vašej objednávky. Odchýlky od týchto VOP-B2B alebo akékoľvek protichodné obchodné alebo nákupné podmienky z Vašej strany sa nestávajú - ani implicitne - súčasťou zmluvy, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. To isté platí aj v prípade, ak v písomnej objednávke vopred namietate alebo odmietate tieto VOP-B2B. Okrem toho platia naše ustanovenia o akýchkoľvek cenníkoch.

Tieto VOP-B2B môžeme jednostranne meniť a dopĺňať len v rozsahu, v akom je to potrebné na odstránenie dodatočne vzniknutých problémov s rovnocennosťou alebo na prispôsobenie sa zmeneným právnym alebo technickým rámcovým podmienkam.

3) Presnosť a dôvernosť Vašich údajov

Ste zodpovední za to, že všetky Vami poskytnuté informácie sú vždy úplné a správne.

Pre zadávanie objednávok na www.ecco-verde.sk si musíte vytvoriť zákaznícky účet a zadať platné daňové identifikačné číslo (IČ DPH) na overenie Vášho podnikateľského statusu. Pokiaľ IČ DPH neuvediete, bude Vaša objednávka na daňové účely považovaná za spotrebiteľskú transakciu.

O všetkých zmenách údajov musíme byť informovaní, prípadne ich môžete sami aktualizovať vo svojom zákazníckom účte. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojich prístupových údajov a ich ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Pokiaľ máte podozrenie na zneužitie Vašich prístupových alebo iných údajov neoprávnenými osobami, musíte nás o tom bezodkladne informovať, aby sme mohli zabrániť prípadným podvodom.

Vyhradzujeme si právo zrušiť účty zákazníkov. Platí to najmä v prípade, že porušíte platné právne predpisy, zmluvné dohody alebo naše zásady.

4) Ceny tovaru a náklady na dopravu

Všetky ceny tovaru uvedené v www.ecco-verde.sk sú celkové ceny a zahŕňajú všetky dane, ale nezahŕňajú náklady na dopravu ani žiadne náklady na montáž alebo inštaláciu. V každom prípade platia sumy uvedené v čase objednávky

Od určitej hodnoty objednávky môžu byť náklady na dopravu zrušené. Viac informácií o nákladoch na dopravu sa môžete dozvedieť tu.

Pri platbe na dobierku si poskytovateľ doručovacích služieb účtuje dodatočný poplatok za službu (poplatok za dobierku). Tento poplatok Vám bude účtovať priamo poskytovateľ doručovacích služieb.

Pred dokončením objednávky v www.ecco-verde.sk Vás budeme v súhrne objednávky opäť informovať o všetkých cenách a nákladoch na dopravu, ktoré vznikli v súvislosti s Vašou objednávkou.

Pri dodávkach mimo EÚ sa môžu uplatniť dodatočné clá, ktoré Vám budú účtované priamo príslušným colným orgánom. Pri dodávkach do nasledujúcich krajín sú všetky clá v súčasnosti už zahrnuté v našich konečných cenách, čo znamená, že pri doručení Vám už nebudú účtované žiadne poplatky: Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko.

V niektorých prípadoch môžeme v www.ecco-verde.sk použiť technické marketingové opatrenia, aby sme Vám ponúkli personalizované ceny alebo zľavy na základe automatizovaného rozhodovania. V takom prípade budete o akejkoľvek personalizácii v ponuke informovaní.

5) Predplatné

Na určitý tovar ponúkame predplatné. Objednaním predplatného nám dávate pokyn, aby sme Vám predplatený tovar doručovali v určitých intervaloch (dodávky predplatného). Príslušné náklady na tovar a dopravu budú účtované pri každej dodávke predplatného podľa Vami zvoleného spôsobu platby.

Všetky naše predplatné sú platné na dobu neurčitú, bez minimálnej lehoty a môžu byť kedykoľvek zrušené ktoroukoľvek stranou bez udania dôvodu. Zrušenie je možné vykonať prostredníctvom funkcie "Zrušiť zmluvy o predplatnom tu" v dolnej časti webovej stránky alebo e-mailom na adresu slovensko@ecco-verde.com. Dodávky predplatného, ktoré sme už začali realizovať pred prijatím Vášho zrušenia a zaslali Vám príslušné potvrdenie o odoslaní, budú aj naďalej účtované.

Úprava cien: náklady na tovar a dopravu sa môžu pri budúcich dodávkach znížiť alebo zvýšiť za nasledujúcich podmienok. Vyhradzujeme si právo upraviť ceny, ak nás ovplyvní zvýšenie alebo zníženie nákladov, ktoré je spôsobené vonkajšími okolnosťami mimo našej kontroly. Medzi takéto okolnosti patria najmä zmeny v právnych predpisoch, zmeny v nákladoch výrobcov, dodávateľov, poskytovateľov prepravných služieb, externých poskytovateľov služieb alebo subdodávateľov, zmeny v nákladoch na výrobu a licencie, zmeny v nákladoch na nami požadovaný hardvér alebo softvér, zvýšenie miezd a všeobecné a významné zmeny v nákladoch v dôsledku hospodárskej inflácie alebo deflácie. Zmeny ceny tovaru sa uskutočnia len v rozsahu, v akom sa zvýšia alebo znížia naše vlastné náklady na konkrétny tovar.

O čakajúcich zmenách cien Vášho predplateného tovaru budete informovaní e-mailom v dostatočnom predstihu pred ďalším doručením predplatného. Do konca tejto lehoty môžete vzniesť námietku proti čakajúcej zmene ceny zrušením predplatného. V opačnom prípade sa oznámené zmeny cien považujú za Vami akceptované.

6) Platobné a dodacie podmienky

Pri objednávkach na {shop_doména} akceptujeme platobné metódy uvedené v internetovom obchode. Pri všetkých objednávkach si môžeme vyhradiť určité minimálne hodnoty objednávky. Platba sa v každom prípade uskutočňuje na nami určený účet. Všetky fakturované sumy sú splatné v deň uzavretia zmluvy, ak nie je uvedené inak. V prípade omeškania s platbou sme oprávnení požadovať zákonný úrok z omeškania. Naša povinnosť plnenia je po dobu omeškania platby pozastavená.

Právo na započítanie je vylúčené. Všetok nami dodaný tovar zostáva naším vlastníctvom až do zaplatenia úplnej čiastky vrátane všetkých súvisiacich vedľajších pohľadávok. Akýkoľvek (ďalší) predaj tovaru a podobne pred úplným zaplatením si vyžaduje náš predchádzajúci súhlas.

www.ecco-verde.sk v súčasnosti dodáva tovar do nasledujúcich krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko.

Doručenie sa uskutoční na Vami uvedenú dodaciu adresu alebo do určeného miesta vyzdvihnutia/balíkovne. Sme oprávnení realizovať objednávku v čiastkových dodávkach. V takom prípade znášame všetky dodatočné náklady na dopravu, ktoré nám v dôsledku toho vzniknú.

Odhadovaný čas dodania je približný. O prípadných obmedzeniach doručenia Vás budeme informovať pred začatím procesu objednávky v www.ecco-verde.sk. Ak nebudeme môcť dodržať dodacie lehoty z dôvodu vyššej moci (napr. štrajky, prírodné katastrofy) alebo iných okolností, za ktoré nenesieme zodpovednosť, budeme Vás o tom čo najskôr informovať. Dodacia lehota sa predĺži o dobu trvania týchto udalostí. Ak sa dodávka stane nemožnou v dôsledku okolností, za ktoré nie sme zodpovední, obe strany sú oprávnené od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať. Ak v dôsledku okolností, za ktoré sme zodpovední, prekročíme predpokladaný termín dodania o tri týždne, môžete nám určiť primeranú odkladnú lehotu. Ak tovar nedodáme ani v tejto dodatočnej lehote, môžete od zmluvy odstúpiť.

Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás v okamihu odovzdania tovaru poskytovateľovi doručovacích služieb. Ak Vám bude doručený tovar so zjavným poškodením pri preprave, musíte ho reklamovať u poskytovateľa doručovacích služieb.

Ak neprevezmete tovar v súlade s dohodou (omeškanie s prevzatím), sme oprávnení tovar buď uskladniť za skladné vo výške 0,1 % z hrubej fakturovanej sumy za kalendárny rok alebo jeho časť alebo prevziať tovar do úschovy na Vaše náklady a riziko.

7) Ponuka a uzatvorenie zmluvy

Všetky naše ponuky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Pred konečným odoslaním objednávky v www.ecco-verde.sk môžete skontrolovať svoje údaje v súhrne objednávky, či neobsahujú chyby, a v prípade potreby ich opraviť. Kliknutím na tlačidlo "Odoslať a zaplatiť" uzatvárate svoju objednávku s výhradou platby, a tým podávate záväznú ponuku na uzavretie zmluvy s nami. Prijatie Vašej ponuky potvrdíme na Vami zadanú e-mailovú adresu (potvrdenie o prijatí alebo potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie nepredstavuje prijatie Vašej ponuky z našej strany. Skontrolujte si prosím správnosť údajov v objednávke.

Vašou ponukou ste viazaní sedem pracovných dní. Nie sme povinní Vaše ponuky prijať.

Za prijatie Vašej ponuky sa nepovažuje ani to, ak ste si na stránke www.ecco-verde.sk zvolili možnosť platby, prostredníctvom ktorej vykonáte zálohovú platbu alebo ktorá spôsobí, že Vám bude okamžite strhnutá z účtu alebo účtovaná. Je to preto, že Vám chceme takéto možnosti platby sprístupniť ako službu, ale môže sa stať, že Vašu ponuku nebudeme môcť prijať, napríklad z dôvodu prekážok pri doručení alebo nedostatočnej dostupnosti tovaru. Ak Vašu ponuku neprijmeme, okamžite Vám vrátime všetky sumy, ktoré ste zaplatili vopred.

Vaše ponuky môžeme prijať potvrdením nákupu e-mailom (potvrdenie objednávky) alebo odoslaním objednaného tovaru. Prijatím Vašej ponuky je kúpna zmluva uzatvorená.

8) Uloženie textu zmluvy

Znenie zmluvy, t. j. VOP-B2B platné v čase uzatvorenia zmluvy, ako aj Vaše údaje o procese objednávania v www.ecco-verde.sk, budú u nás uložené. Text zmluvy platný v čase Vašej objednávky dostanete na Vami zadanú e-mailovú adresu.

9) Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru, ktoré nespadá do rozsahu záruky, bude akceptované len po predchádzajúcom písomnom schválení.

(Čiastočné) vrátenie peňazí sa uskutoční na základe stavu vráteného tovaru. Exspirovaný alebo pokazený tovar nebude prijatý späť ani vymenený.

10) Záruka a zodpovednosť za vady

Zodpovednosť za vady: zákonné ustanovenia platia s nasledujúcimi obmedzeniami.

Tovar musí byť skontrolovaný na zistiteľné vady do 14 kalendárnych dní od dodania a v prípade potreby musí byť reklamácia uplatnená bezodkladne, inak sa tovar považuje za schválený a zákonné nároky už nie je možné uplatniť. Záručná doba na nezistiteľné vady, ktoré sa vyskytnú neskôr, je 1 rok a oznámenie takýchto vád musí byť vykonané bezodkladne po ich zistení. Dôkazné bremeno zodpovedajúce všetkým týmto skutočnostiam prechádza na Vás 14 dní po doručení.

Vyhradzujeme si právo slobodnej voľby medzi zákonnými záručnými prostriedkami, hoci sa budeme snažiť dosiahnuť s Vami dohodu. Po neúspechu nášho prvého pokusu o nápravu máte právo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za vady spôsobené Vami je vylúčená. To platí najmä v prípade nesprávneho zaobchádzania, nesprávnej obsluhy alebo neoprávnených pokusov o opravu. Akákoľvek záruka je vylúčená na použitý tovar, ako aj na tzv. tovar 2. triedy. Záručná vada neexistuje, ak sa tovar stane nepoužiteľným v rámci svojej obvykle očakávanej alebo prirodzenej životnosti alebo životnosti v dôsledku jeho určeného použitia. Neposkytujeme žiadnu záruku, že fotografie uverejnené v internetovom obchode sú totožné so skutočne dodaným tovarom. Odchýlky v rozmeroch, obsahu, materiáloch, hmotnosti alebo farebných odtieňoch spôsobené výrobou sú prípustné v rámci tolerancie obvyklej v danom odvetví.

Ak tovar ďalej predávate spotrebiteľom a poskytujete im tak zákonnú záruku, Vaše právo na regres voči nám závisí od vyššie uvedených podmienok.

Záruka: pokiaľ výrobcovia nami ponúkaného tovaru poskytujú dobrovoľné záruky, všetky nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené priamo u výrobcu. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť na základe záruk výrobcu.

11) Ustanovenia o zodpovednosti za škodu

Zodpovedáme len za škody, ktoré sme Vám my alebo naši zástupcovia spôsobili úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Dôkazné bremeno existencie hrubej nedbanlivosti nesiete Vy.

Ak je to právne prípustné, náhrada škody je obmedzená na typicky predvídateľnú škodu. Náhrada následných škôd a ušlého zisku je vylúčená.

Toto sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu na zdraví a nároky podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku. Tu sa uplatňujú zákonné ustanovenia.

12) Ochrana údajov

Ustanovenia o ochrane údajov nájdete na linku tu Zásady ochrany osobných údajov.

13) Salvátorská klauzula, rozhodné právo a jurisdikcia

Ak sú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy nevykonateľné alebo sa po jej uzavretí stanú neplatnými či nevymáhateľnými, zostáva platnosť zvyšku zmluvy v rozsahu povolenom zákonom nedotknutá.

Akákoľvek zmluva uzatvorená prostredníctvom www.ecco-verde.sk, ako aj iné kúpne zmluvy so spoločnosťou niceshops GmbH, sa riadia rakúskym právom, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a referenčných noriem medzinárodného súkromného práva. Miestom plnenia je sídlo spoločnosti niceshops GmbH. Výlučným miestom súdnej právomoci je Graz, Rakúsko.