Pranarôm Bio vonná zmes "Vianočná nálada"

Hrejivá vonná zmes na sviatočné obdobie

€ 8,99 (€ 89,90 / 100 ml)

vr. 20% DPH. - plus poštovné

Obsah: 10 ml

Na sklade

Objednajte ešte dnes do 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: pondelok, 24. januára.

Charakteristika

 • na prevoňanie miestnosti
 • so zázvorom a škoricou
 • len pre studené difuzéry

Kód: XBV-PRA-8544309, Obsah: 10 ml, EAN: 5420008544309

Popis

Hrejivé vône zázvoru, škorice a ďalších korenín sú ako stvorené na adventné obdobie a okamžite vás naladia na vianočnú atmosféru.

Aplikácia

 • Vhodné len pre studené rozprašovače!
 • 3-5 kvapiek na miestnosť s rozlohou cca 9-15 m² (viac informácií sa nachádza v návode na použitie príslušného difuzéra).
Zľava: 10 % a viac
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Pranarôm
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: pečiatka EÚ-BIO, Ecogarantie

Zloženie (INCI)

 • Citrus Sinensis (Sladký pomaranč) Oil [1]
 • Piper Nigrum (Pfeffer) [1]
 • Zingiber Officinalis (zázvor) Root [1]
 • Abies Balsamea (Balsam Canada) Needle Oil [1]
 • Citrus Aurantifolia (Limetka) [1]
 • Carum carvi [1]
 • Elettaria Cardamomum [1]
 • Cinnamomum verum [1]
 • Eugenia Caryophyllus [1]
 • laurus nobilis oil [1]
 1. aus biologischem Anbau

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Pranarôm Bio vonná zmes "Vianočná nálada"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Pranarôm Bio vonná zmes "Vianočná nálada"

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: