farfalla Vonnná zmes Aromakids „Učenie s radosťou"

Povzbudzujúce esenciálne oleje

€ 9,89

(€ 1.978,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: streda, 01. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • pre vonné pero a difuzér
 • pomáha udržať koncentráciu
 • ideálne pri mentálnej práci

Kód: FAR-amkilg, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534019873

Popis

Táto pozitívna zmes vôní pomáha deťom lepšie sa koncentrovať a sústrediť. Vybrané oleje z citrusových plodov, jedle striebornej a ďalších rasatlín pôsobia povzbudivo a výborne sa hodia pri domácich úlohách, skúškach alebo inej mentálnej práci. Vonnú zmes môžete buď vložiť do vonnej tyčinky, alebo do difuzéra a umiestniť napríklad na pracovný stôl.

Poznámka: pred a po použití v miestnosti dobre vyvetrajte.

Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: so zníženým obsahom plastov
Vône: citrusová, drevitá

Zloženie

 1. čisto prírodné éterické oleje biologického pôvodu

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Vonnná zmes Aromakids „Učenie s radosťou"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre farfalla Vonnná zmes Aromakids „Učenie s radosťou"

Podobné produkty: