Nourish London Focus Essential Oil Blend, 10 ml

Pre väčšiu prehľadnosť a koncentráciu

€ 16,91 € 19,99 -15%

(€ 1.691,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: štvrtok, 18. apríla, ak si objednáte do dňa: utorok,00:00 h.

Ešte 4 ks na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 15,92 / ks -20%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • pre vôňu do miestnosti
 • pre prácu, jogu a meditáciu
 • so stimulačným účinkom

Č. produktu: NOL-77659, Obsah: 10 ml, EAN: 0794712535690

Popis

Táto zmes vôní pomáha udržiavať chladnú hlavu pri práci, joge alebo meditácii. Je však tiež ideálna pred dôležitými skúškami. Zmes 10 rôznych éterických olejov - vrátane mäty piepornej, levandule, bergamotu, kadidla, ylang ylang a eukalyptu - má stimulačný účinok a zvyšuje koncentráciu a vedomie. Ideálna na aromaterapiu alebo na prevoňanie miestnosti.

Aplikácia

 • Aromaterapia: aplikujte niekoľko kvapiek do difuzéra alebo na iný nosič vône.
 • Kúpeľ: aplikujte niekoľko kvapiek priamo do teplej vody do kúpeľa.
 • Masáž: pre stimulačný a relaxačný masážny olej pridajte 1 - 2 kvapky do základného oleja a dobre premiešajte.
 • Inhalácia: aplikujte niekoľko kvapiek do misky s horúcou vodou, položte na hlavu uterák a inhalujte aromatickú vôňu.
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Nourish London
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Leaping Bunny, Vegan Society, Soil Association - Cosmos Organic
Zloženie (INCI)
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte.
 • P363 - Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Nourish London Focus Essential Oil Blend

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder