Pranarôm Aromatická zmes „Vnútorný mier“

Vyrovnávajúce vonné zloženie z čistých éterických olejov

 • pre studené rozprašovače
 • vavrín a cist
 • zelené nôty
 • € 11,89 (€ 118,90 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte ešte dnes do 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: utorok, 26. januára

Obsah: 10 ml

Na môj zoznam prianí

Kód: XBV-PRA-8537509, Obsah: 10 ml

EAN: 5420008537509

 • pre studené rozprašovače
 • vavrín a cist
 • zelené nôty

Výhody našich služieb na: Ecco-Verde Internetový obchodVýhody našich služieb na: Ecco-Verde Internetový obchod

 • poštovné zadarmo na Slovensko nad € 47,90 *
 • Odvoz prostredníctvom UPS Štandard, DHL Express alebo UPS Express
 • Objednajte ešte dnes do 06:30 a Vaša objednáka bude doručená do 2 - 4 pracovných dní (UPS Štandard, platí len pre skladované položky)
 • Spiatočná zásielka zadarmo
 • Platba vopred
 • Paypal
 • Mastercard
 • VISA
 • American Express
 • Diners Club
 • JCB
 • MAESTRO

Popis

Nájdite svoju vnútornú rovnováhu! Bobkové listy a cistus poskytujú zelené tóny a pôsobia vyvažujúco.

Aplikácia

 • Vhodná na použitie v aromatizačnom rozprašovači, ktorý neohrieva vonné zmesi.
 • Na veľkosť izby 9 - 15 m² stačia 3 - 5 kvapiek.
 • Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie použitého difuzéra.

Bezpečnostné inštrukcie

 • Difuzér umiestnite na dobre vetrané miesto mimo dosahu detí.
 • Nepoužívať v spálňach detí do 2 rokov.
 • Používajte iba v prípade neprítomnosti citlivých osôb (tehotné ženy, deti, astmatici atď.).
 • Ak máte alergie alebo intoleranciu, dávajte pozor na kombináciu éterických olejov.
 • Zabráňte kontaktu očí a tváre s olejom.
 • Zvieratá reagujú aj na éterické oleje. Zabráňte použitiu v miestnosti, kde sa nachádzajú zvieratá.
Druh výrobkov: vône do interiéru
Výrobca: Pranarôm

Zloženie (INCI)

 • orange douce
 • laurier noble
 • encens
 • pin sylvestre
 • cèdre de l’atlas
 • ciste ladanifère
 • géranium rosat
 • petit grain bigarade
 • lavandin
 • copaiba
 • menthe verte

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P404 - Uchovávajte v uzavretej nádobe.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Pranarôm Aromatická zmes „Vnútorný mier“

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia