farfalla Bio rozmarín, chemotyp gáfor

Poskytuje stimulujúcu vôňu

€ 8,89

(€ 1.778,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: pondelok, 13. februára, ak si objednáte ešte dnes do 08:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • vysoký obsah monoterpénketónov
 • ideálny na masáže
 • vegan vegan

Kód: FAR-xxrosmkb, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534014991

Popis

Tento esenciálny olej vytvára liečivú a stimulujúcu atmosféru. Vzhľadom na vysoký obsah monoterpénketónov sa odporúča používať zmes veľmi striedmo.

Použitie: na prevoňanie miestností a na aroma ošetrenie.

Upozornenie

 • Nepoužívať u detí a ľudí s epilepsiou.
 • Nepoužívať počas tehotenstva.
 • Informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.
 • Odporúča sa šetrné používanie.
Product Type Google Base: Všeobecné
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vône: rozmarín

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
 • P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov .
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme farfalla Bio rozmarín, chemotyp gáfor

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: