Pranarôm Izbový sprej s ravintsarou a čajovníkom AROMAFORCE, 150 ml

Očisťujúca vôňa s vybranými éterickými olejmi

€ 17,99

(€ 119,93 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 150 ml

Doručenie: streda, 29. mája, ak si objednáte ešte dnes do 13:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • čistí
 • neutralizuje pachy
 • jednoduché použitie

Č. produktu: XBV-PRA-8538520, Obsah: 150 ml, EAN: 5420008538506

Popis

Vďaka ravintsare a čajovníku sa spoľahlivo vyčistí vzduch v miestnosti. Zloženie na základe vybraných éterických organických olejov má čistiaci a neutralizačný účinok.

Aplikácia

 • Sprejujte do dobre vetranej miestnosti asi 5 sekúnd.
 • Pre miestnosti s rozlohou 20 m² stačí 2-3 krát denne.
 • Deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy by mali pred aplikáciou opustiť byt a počkať 30 minút po aplikácii, kým do neho znova vstúpia.

Upozornenie

 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte akémukoľvek kontaktu s očami alebo sliznicami.
 • Používajte iba na dobre vetranom mieste.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky.
 • V prípade kontaktu s očami ich niekoľko minút dôkladne opláchnite vodou. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.
 • Nevhodný pre citlivých ľudí (astmatici, alergici alebo ľudia náchylní na záchvaty).
 • Uchovávajte mimo dosahu tepla, zdrojov zapálenia, otvoreného ohňa a horúcich povrchov.
 • Nefajčiť v blízkosti.
 • Nestriekajte na plameň alebo iný zdroj ohňa.
 • Plechovku neperforujte ani nepálte - aj keď je prázdna.
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Pranarôm
Zloženie
 • Ravintsara [1]
 • Lavandin [1]
 • Gáfrovník lekársky [1]
 • Eucalyptus Globulus [1]
 • Céder atlantský [1]
 • Borovica prímorská [1]
 • Rosmarin (Cineol-Typ) [1]
 • Tea Tree [1]
 • Mäta roľná [1]
 1. Z ekologického poľnohospodárstva
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
 • P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H223 - Horľavý aerosól.
 • H224 - Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H228 - Horľavá tuhá látka.
 • H229 - Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Biocídy používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Pranarôm Izbový sprej s ravintsarou a čajovníkom AROMAFORCE

2 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

4,5 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (50%)
4 hviezdičky
1 (50%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

2 hodnotenia

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 2 recenzie v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder