Fleurance Nature Diffusion Complex ODOUR REMOVER

Pre príjemný, čistý vzduch v miestnosti

€ 5,27 € 6,19 -15%

(€ 527,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: streda, 29. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • neutralizuje nepríjemný zápach
 • z 5 éterických organických olejov
 • chemotypicky určený

Kód: FLE-10113, Obsah: 10 ml, EAN: 3700211101134

Popis

Voňavá zmes, ktorá je zložená z piatich éterických organických olejov, ako je citrónová tráva, sladký pomaranč, petitgrain, mäta a verbena, zaisťuje čistý vzduch v miestnosti dlhodobou neutralizáciou zápachu. Ani studený dym nemá šancu proti citrusovej letnej vôni.

Chemotyp rastlín je botanicky a biochemicky určený pomocou HEBBD.

Aplikácia

 • Na malé plochy alebo do skriniek aplikujte niekoľko kvapiek na vonný kameň.
 • Pre väčšie miestnosti aplikujte niekoľko kvapiek do difuzéra.
 • Čas difúzie nastavte na kratšie, aby nedošlo k presýteniu vzduchu v miestnosti - odporúča sa 20-30 minút, v závislosti od veľkosti miestnosti.

Upozornenia

 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Nepoužívajte na pokožku a neprehĺtajte.
 • Nespaľujte éterické oleje.
 • Nepoužívajte v prítomnosti tehotných alebo dojčiacich žien alebo detí. Po difúzii sa odporúča počkať asi 30 minút pred opätovným vstupom do miestnosti.
Zľava: 10 % a viac
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Fleurance Nature

Zloženie (INCI)

 1. Z ekologického pestovania

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Fleurance Nature Diffusion Complex ODOUR REMOVER

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Fleurance Nature Diffusion Complex ODOUR REMOVER

Podobné produkty: