Fleurance Nature Diffusion Complex PURE AIR, 10 ml

Čistiaca vonná zmes 20 éterických olejov

€ 7,69

(€ 769,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie do pondelok, 06. mája

Na sklade od: 02. mája

Prečo to trvá dlhšie?

Prečo to trvá dlhšie? Táto položka momentálne nie je na našom sklade, ale čoskoro bude k dispozícii. Tovar si môžete objednať už teraz a odoslaný Vám bude ihneď po jeho dodaní. Zavrieť poznámku

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • čistí vzduch v miestnosti
 • prinesie sviežosť
 • pre difuzér a vonný kameň
 • vegan vegan

Č. produktu: FLE-10112, Obsah: 10 ml, EAN: 3700211101127

Popis

Vďaka synergickému účinku 20 éterických bio olejov vonný komplex Pure Air čistí vzduch v miestnosti obzvlášť efektívne. Obsahuje okrem iného oleje z mäty piepornej, rozmarínu, cajeputu, čajovníka a ravintsary, zaisťuje sviežosť a zanecháva príjemnú vôňu.

Chemotyp rastlín je botanicky a biochemicky určený pomocou HEBBD.

Aplikácia

 • Na malé plochy alebo do skriniek aplikujte niekoľko kvapiek na vonný kameň.
 • Pre väčšie miestnosti aplikujte niekoľko kvapiek do difuzéra.
 • Čas difúzie nastavte na kratšie, aby nedošlo k presýteniu vzduchu v miestnosti - odporúča sa 20-30 minút, v závislosti od veľkosti miestnosti.

Upozornenia

 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Nepoužívajte na pokožku a neprehĺtajte.
 • Nespaľujte éterické oleje.
 • Nepoužívajte v prítomnosti tehotných alebo dojčiacich žien alebo detí. Po difúzii sa odporúča počkať asi 30 minút pred opätovným vstupom do miestnosti.
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Fleurance Nature
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Vegan bez certifikátu
Upozornenie: tento produkt by sa nemal používať počas tehotenstva, POZOR: nevhodné pre deti do 18 rokov, neprehĺtajte/nepite, POZOR: nevhodné pre dojčiace ženy, skladujte produkt v bezpečí a mimo dosahu detí
Zloženie (INCI)
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P301+P310 - Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H224 - Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Fleurance Nature Diffusion Complex PURE AIR

1 zákaznícka recenzia v iných jazykoch

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
2 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

2 hodnotenia

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder