Fleurance Nature Organic Geranium Essential Oil

Príjemná vôňa pelargónie na aromaterapiu

 • vôňa podobná ruži
 • teplá, kvetinová aróma
 • z destilácie parou
 • € 6,19 (€ 123,80 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 6 ks na sklade

Objednajte: pondelok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa štvrtok, 23. septembra.

Obsah: 5 ml

Na môj zoznam prianí

Kód: FLE-10138, Obsah: 5 ml

EAN: 3700211101387

 • vôňa podobná ruži
 • teplá, kvetinová aróma
 • z destilácie parou

Popis

Pelargónia voňavá, ktorá pôvodne pochádza z Južnej Afriky, sa dnes dá nájsť po celom svete. Trváca rastlina je vysoká asi 1 meter a vyznačuje sa vôňou podobnou ruži. Kvôli získaniu vzácneho éterického oleja sa kvety destilujú nad vodnou parou. Jej kvetinové, teplé arómy sú obzvlášť príjemné.

Chemotyp rastliny je botanicky a biochemicky stanovený HEBBD.

Upozornenia

 • Nevhodný pre tehotné alebo dojčiace ženy.
 • Nevhodný pre deti do 7 rokov.
 • Skladujte produkt dobre uzavretý, chránený pred svetlom a teplom.
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Fleurance Nature
Certifikáty: pečiatka EÚ-BIO

Zloženie (INCI)

 1. Z ekologického poľnohospodárstva

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Fleurance Nature Organic Geranium Essential Oil

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Fleurance Nature Organic Geranium Essential Oil