Fleurance Nature Organic Ylang Ylang Essential Oil

Éterický olej s lákavou vôňou

€ 8,89

(€ 889,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: utorok, 05. decembra, ak si objednáte do dňa: piatok,08:15 h.

Ešte 2 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • sladká, ťažká vôňa
 • z destilácie parou
 • chemotypicky určený

Č. produktu: FLE-10122, Obsah: 10 ml, EAN: 3700211101226

Popis

Ylang Ylangu sa darí na Filipínach, kde sa pestuje pre listy, z ktorých možno extrahovať úžasne voňavý éterický olej. Jeho názov pochádza z termínu „alang-alang“, čo znamená niečo ako „kvety, ktoré tancujú vo vetre“. Ylang Ylang sa dnes pestuje vo vlhkých tropických oblastiach: na tichomorských ostrovoch, ako aj na ostrovoch v Indickom oceáne a juhovýchodnej Ázii. Olej sa vyrába destiláciou listov nad vodnou parou.

Chemotyp rastliny je botanicky a biochemicky stanovený pomocou HEBBD.

Upozornenia

 • Nevhodný pre tehotné alebo dojčiace ženy.
 • Nevhodný pre deti do 7 rokov.
 • Skladujte produkt dobre uzavretý, chránený pred svetlom a teplom.
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: Fleurance Nature
Vône: sladká
Zloženie (INCI)
 1. Z kontrolovaného ekologického pestovania
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P301+P310 - Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308+P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Fleurance Nature Organic Ylang Ylang Essential Oil

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Fleurance Nature Organic Ylang Ylang Essential Oil

Podobné produkty:

  Zákazníci si kúpili tiež: