Pranarôm Aromatická zmes „Sladká pohoda“

Rozmaznávajúca olejová zmes s vanilkou a škoricou

€ 11,89

(€ 118,90 / 100 ml, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: pondelok, 23. mája, ak si objednáte do dňa: štvrtok,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • pre studené rozprašovače
 • sladké a chutné príchute
 • harmonizuje

Kód: XBV-PRA-8537554, Obsah: 10 ml, EAN: 5420008537554

Popis

Vďaka svojim sladkým a lahodným arómam zaisťuje vanilka a škorica spolu s ďalšími vybranými éterickými olejmi chvíľu pohody.

Aplikácia

 • Vhodná na použitie v aromatizačnom rozprašovači, ktorý neohrieva vonné zmesi.
 • Na veľkosť izby 9 - 15 m² stačí 3 - 5 kvapiek.
 • Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie použitého difuzéra.

Bezpečnostné inštrukcie

 • Difuzér umiestnite na dobre vetrané miesto mimo dosahu detí.
 • Nepoužívať v spálňach detí do 2 rokov.
 • Používajte iba v prípade neprítomnosti citlivých osôb (tehotné ženy, deti, astmatici a pod.).
 • Ak máte alergie alebo intoleranciu, dávajte pozor na kombináciu éterických olejov.
 • Zabráňte kontaktu očí a tváre s olejom a rozprašovačom.
 • Zvieratá reagujú aj na éterické oleje. Zabráňte použitiu v miestnostiach, kde sa nachádzajú zvieratá.
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Pranarôm
Vône: bylinky a korenie, vanilka

Zloženie (INCI)

 • Vanilka
 • Cannelle
 • Ylang Ylang
 • Bois de Hô
 • Cèdre de l’atlas
 • Bergamot
 • Santal jaune
 • Lavandin
 • Mandarine
 • Orange douce

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P404 - Uchovávajte v uzavretej nádobe.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Pranarôm Aromatická zmes „Sladká pohoda“

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Pranarôm Aromatická zmes „Sladká pohoda“

4,5 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (50%)
4 hviezdičky
1 (50%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

2 hodnotenia

Podobné produkty: