Biopark Cosmetics Gift Box Pure Freshness

Skvelá sada ako darček

€ 11,59

(vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1 sada

Doručenie: pondelok, 23. mája, ak si objednáte do dňa: štvrtok,07:00h.

Ešte 4 ks na sklade

Vlastnosti

 • 1x Rosemary Oil, 10 ml
 • 1x Eucalyptus Oil, 10 ml
 • 1x Clary Sage Oil, 10 ml

Kód: BPC-Biopbox3, Obsah: 1 sada, EAN: 3830066651833

Popis

Táto sada obsahuje 3 prírodné éterické oleje, ktoré sú vhodné na voňu do miestností aj na zmiešanie s inými olejmi. Ideálna ako darček.

Obsah

 • Rosemary Oil: je vhodný ako na prevoňanie miestnosti, tak aj na starostlivosť o pokožku a vlasy. Suchá pokožka je tiež hydratovaná. Pretože nestimuluje myseľ ani telo, dá sa použiť aj pred spaním.
 • Eucalyptus Oil: má drevitú vôňu s jemnými arómami. Ideálny na prevoňanie miestností.
 • Clary Sage Oil: zemitá, ovocná a kvetinová vôňa, ktorá naplní každú izbu príjemnou vôňou - pre príjemný pocit.

Malé mangové maslo (5 ml) je zadarmo súčasťou sady.

Druh produktov: sady, vône do interiéru
Výrobca: Biopark Cosmetics

Zloženie (INCI)

Bezpečnostné predpisy

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanej zberni odpadov.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanej zberni odpadov.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanej zberni odpadov.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Biopark Cosmetics Gift Box Pure Freshness

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Biopark Cosmetics Gift Box Pure Freshness

1 zákaznícka recenzia v iných jazykoch

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
3 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

3 hodnotenia

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.


Podobné produkty: