Farfalla Bio santalové drevo Australia Grand Cru

Pre pocit bezpečia

€ 42,41 € 49,89 -15% (€ 848,20 / 100 ml)

vr. 20% DPH. - plus poštovné

Obsah: 5 ml

Ešte 3 ks na sklade

Objednajte najneskôr do termínu: streda do 07:00 hod a zásielka Vám bude doručená do dňa: piatok, 21. januára.

Charakteristika

 • jemná drevitá vôňa
 • posilňujúci účinok
 • obzvlášť šetrné k pokožke
 • vegan vegan

Kód: FAR-xxsandabgc, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534014953

Popis

Santalové drevo je púštna rastlina z Austrálie a v duchovnom svete sa používa už mnoho tisícročí. Ponúka mimoriadne ošetrujúce účinky a má upokojujúce a vyrovnávacie vlastnosti na telo aj na myseľ. Najmä v chladnejších mesiacoch roka esenciálny olej vytvára atmosféru pohody a podporuje pokojný spánok.

Použitie: na prevoňanie miestnosti a na aromaterapiu.

Poznámka: informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.

Zľava: 10 % a viac
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: Farfalla
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov

Zloženie (INCI)

 • Santalum spicatum oil [1]
 1. Z ekologického poľnohospodárstva

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Farfalla Bio santalové drevo Australia Grand Cru

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Farfalla Bio santalové drevo Australia Grand Cru

Podobné produkty: