Fleurance Nature Organic Lemongrass Essential Oil

Esenciálny olej s obľúbenou vôňou pre teplé letné mesiace

 • čerstvý a citrónový
 • ideálny na prevoňanie miestnosti
 • z destilácie parou
 • € 4,19 (€ 41,90 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 8 ks na sklade

Objednajte: pondelok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa štvrtok, 23. septembra.

Obsah: 10 ml

Na môj zoznam prianí

Kód: FLE-10133, Obsah: 10 ml

EAN: 3700211101332

 • čerstvý a citrónový
 • ideálny na prevoňanie miestnosti
 • z destilácie parou

Popis

Rovnako ako jej príbuzná, citronela, je citrónová tráva jednou z veľkých voňavých tráv s dlhými, tenkými listami, ktoré sa pestujú v teplejších oblastiach. Jej citrusovo svieža vôňa odpudzuje komáre a je mimoriadne osviežujúca. Olej sa získava parnou destiláciou listov.

Chemotyp rastliny je botanicky a biochemicky stanovený HEBBD.

Upozornenia

 • Nevhodný pre tehotné alebo dojčiace ženy.
 • Nevhodný pre deti do 7 rokov.
 • Skladujte produkt dobre uzavretý, chránený pred svetlom a teplom.
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Fleurance Nature
Vône: citrusová
Certifikáty: pečiatka EÚ-BIO

Zloženie (INCI)

 1. Z ekologického poľnohospodárstva

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Fleurance Nature Organic Lemongrass Essential Oil

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Fleurance Nature Organic Lemongrass Essential Oil