Primavera Darčeková sada ME & WE "Ligotavé svetlá"

Osviežujúca, optimistická vôňa

€ 9,89

(vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1 sada

Doručenie: streda, 01. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 9,40 / ks -5%

Vlastnosti

 • 1x vonná zmes "Ligotavé svetlá", 5 ml
 • 1x prívesok z lipového dreva
 • vegan vegan

Kód: PRIM-44434, Obsah: 1 sada, EAN: 4086900444348

Popis

Táto vôňa všetko presvetlí a prináša do dňa pozitívnu náladu. So zmesou benzoin siam, frangipani a bergamotu vám okamžite vyčarí úsmev na tvári a zahalí vašu obývačku, kanceláriu a či iné priestory do príjemnej vône s ovocným nádychom.

Aplikácia: nakvapkajte 3-5 kvapiek na drevený prívesok a užívajte si príjemné chvíle.

Druh produktov: sady
Výrobca: Primavera
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: citrusová, ovocná

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa .
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Primavera Darčeková sada ME & WE "Ligotavé svetlá"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Primavera Darčeková sada ME & WE "Ligotavé svetlá"

Podobné produkty: