TEA Natura Olej proti komárom, 100 ml

Pre pokojné noci a uvoľnené letné večery

Obsah: 100 ml

Doručenie na Slovensko nie je možné.

Vlastnosti

 • s čistými éterickými olejmi
 • odpudzuje škodcov

Č. produktu: TEAN-OAZ, Obsah: 100 ml, EAN: 8032697812408

Popis

Vďaka zloženiu mandľového oleja a zmesi čistých éterických olejov zaisťuje tento produkt TEA Natura, že si môžete vychutnať pokojné noci a uvoľnené letné večery bez toho, aby vás otravovali komáre.

Druh produktov: repelent
Výrobca: TEA Natura
Zloženie (INCI)
 • Prunus Dulcis (Sweet Almond) oil
 • Pelargonium Capitatum
 • Eugenia Caryophillis
 • Citrus bergamia (Bergamot)
 • Cymbopogon nardus
 • Lavandula Angustifolia (Lavender) Extract
 • Eugenol
 • Linalool
 • Citronellol
 • Geraniol
 • D-limonene
 • Citral
 • Isoeugenol
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P330 - Vypláchnite ústa.
 • P363 - Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: TEA Natura Olej proti komárom

20 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
14 (45%)
4 hviezdičky
7 (22%)
3 hviezdičky
7 (22%)
2 hviezdičky
3 (9%)
1 hviezdička
0 (0%)

31 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 20 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder