Biopark Cosmetics Thyme Essential Oil, 10 ml

Éterický olej z tymiánu

€ 4,99

(€ 499,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: piatok, 24. mája, ak si objednáte ešte dnes do 13:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • používa sa na osvieženie vzduchu
 • intenzívna, korenistá vôňa
 • s bergamotom a rozmarínom
 • vegan vegan

Č. produktu: BPC-BIOP087, Obsah: 10 ml, EAN: 3830066650461

Popis

Tento éterický olej pochádza z Indie a môže sa použiť na osvieženie vzduchu. Získava sa destiláciou tymiánu parou a má červenkasto-žlté až hnedé zafarbenie a intenzívnu horkú korenistú vôňu.

Dobre miešateľný s:

 • bergamotom
 • grapefruitom
 • citrónom
 • levanduľou
 • rozmarínom
 • borovicou.

Varovanie

 • Môže dráždiť pokožku a sliznicu.
 • Vyhnite sa pri problémoch s pečeňou a obličkami!
 • Nepoužívajte počas tehotenstva!
Konzistencia/forma: olej
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: Biopark Cosmetics
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Vegan bez certifikátu
Upozornenie: tento produkt by sa nemal používať počas tehotenstva
Zloženie (INCI)
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P363 - Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P301+P310 - Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H227 - Horľavé kvapaliny
Bezpečnostné predpisy

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Biopark Cosmetics Thyme Essential Oil

13 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

3,8 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
12 (35%)
4 hviezdičky
13 (38%)
3 hviezdičky
4 (11%)
2 hviezdičky
1 (2%)
1 hviezdička
4 (11%)

34 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 13 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder