La Saponaria Zmes vôní odpudzujúca hmyz, 10 ml

Príjemné vône, ktoré odpudzujú komáre!

Obsah: 10 ml

Doručenie na Slovensko nie je možné.

Vlastnosti

 • na použitie do vonných lámp a sviečok
 • s citronelou, pelargóniou a levanduľou

Č. produktu: LAS-AL010M010, Obsah: 10 ml, EAN: 8054615474482

Popis

Vonná zmes vybraných esenciálnych olejov vyžaruje príťažlivé vône, ktoré však hmyz aj komáre vnímajú ako nepríjemné, a tak ich odpuzdujú.

Aplikácia: naneste niekoľko kvapiek do difuzéra, do vonnej lampy alebo do domácej sviečky a prevoňajte svoj domov.

Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: La Saponaria
Vôňa: letná
Zloženie (INCI)
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P301+P310 - Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: La Saponaria Zmes vôní odpudzujúca hmyz

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder