Primavera Vonná zmes „Prechádzka v lese"

Teplá a plná sily

€ 8,89

(€ 1.778,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: streda, 01. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 8,45 / ks -5%

Vlastnosti

 • na prevoňanie miestnosti
 • drevitá vôňa
 • povzbudzujúce vlastnosti

Kód: PRIM-18518, Obsah: 5 ml, EAN: 4086900185180

Popis

Vonná zmes „Prechádzka v lese" zaisťuje sviežosť a dobrú náladu. Teplá vôňa dreva a živice vás povzbudí a dodá vám novú silu.

 • Efekt vône: vzpriamovací
 • Profil vône: drevito-svieži

Aplikácia: niekoľko kvapiek vonnej zmesi aplikujte do difuzéra alebo na vonný kameň.

Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Primavera
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: drevitá, svieža
Certifikáty: IHTK netestované na zvieratách

Zloženie

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu .
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Primavera Vonná zmes „Prechádzka v lese"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Primavera Vonná zmes „Prechádzka v lese"

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: